પાછળ જુઓ

૧૩ મું નાણાપંચ

 •  
  • ૧૩ મું નાણાપંચ

  • • ભારત સરકાર તરફથી વર્ષ - ૨૦૧૦-૨૦૧૫ દરમ્યાન

   • જનરલ અને શિડયુલ એરીયા બેઝીક ગ્રાંટ રૂ. ૧૫૯૭.૫૪ કરોડ તેમજ

   - જનરલ અને શિડયુલ એરીયા પરફોર્મન્સ ગ્રાંટ રૂ. ૮૫૮.૧૫ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૨૪૫૫.૬૯ કરોડની ફાળવણી

   • જીલ્લા પંચાયતને મળનાર ગ્રાંટ પૈકી ૭૦ ટકા ગ્રામ પંચાયતને, ૧૫ ટકા તાલુકા પંચાયતને અને ૧૫ ટકા જીલ્લા પંચાયતને

   • જીલ્લાને ગ્રાંટની ફાળવણી ૨૦૦૧ ની વસ્તી ગણતરીના આધારે

   • આ ગ્રાંટ અંતર્ગત શુધ્ધ પીવાના પાણી માટેની યોજના, ડ્રેનેજ, સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને સ્ટ્રીટલાઇટના કામોનો સમાવેશ

   • કોઇપણ કામ રૂ. ૫૦.૦૦ લાખથી વધુ રકમનું લઇ શકાશે નહીં.

   • વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧ ના બંને હપ્તાની ગ્રાંટ કુલ ગ્રાંટ રૂ. ૨૩૦.૪૩ કરોડ મળેલ છે. અને તેની જીલ્લાઓને ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે