પાછળ જુઓ

ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ યોજના

 •  
  • ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ સોસાયટી દ્વારા હાથ ધરાયેલ કાર્યવાહી

  • ૧. તમામ ઇ-ગ્રામપંચાયત ખાતેથી જીટુસી (ગર્વમેન્‍ટ ટુ સીટીઝન) અને બીટુસી (બીઝનેસ ટુ કન્‍ઝુયુમર) ઇ-સેવાઓ પૂરી પાડવા બાબત.....

   • તમામ ગ્રામપંચાયતોનું બ્રોડબેન્ડ ઇ-કનેકટીવીટીથી આગામી છ માસમાં જોડાણ લાક્ષણિકતા

   • ૨૫૬ KBPS ની સ્પીડથી VSAT દ્વારા જોડાણ.

   • ગ્રામપંચાયત ખાતે ઇન્ટરનેટ વીડિયો કોન્ફરન્સની સુવિધા.

   • મલ્ટીકાસ્િટંગની સગવડતાથી જીલ્લા કક્ષાએ અથવા રાજય કક્ષાએથી સંબોધન શકય.

   • VOIP ની સગવડતાને કારણે તમામ ગ્રામપંચાયતો એક-બીજા સાથે વિના મુલ્યે વાત કરી શકશે.

   • આ સગવડતાથી જીવંત પ્રસારણ રાજયકક્ષાએથી અથવા જીલ્લા કક્ષાએથી શકય બનશે તથા ગ્રામપંચાયત ખાતે પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓને જરૂરી જાણકારી/માહિતી/ તાલીમ પૂરી પાડી શકાશે.

   • ઇ-ગ્રામપંચાયત ખાતે ઇ-કનેકટીવીટી આધારીત સાયબર સેવા પૂરી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરેલ છે. આગામી છ માસમાં તમામ ગ્રામપંચાયતો ઇ-કનેકટીવીટી હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે.

   • સાયબર સેવા અંતર્ગત ખેતી વિષયક માહિતી, શૈક્ષણિક વિષયક માહિતી, આરોગ્ય વિષયક માહિતી, રોજગાર વિષયક માહિતી વગેરે ગ્રામપંચાયત ખાતે ઉ૫લબ્ઘિ.

   • ગ્રામપંચાયત ખાતે ઓનલાઇન અરજીની સગવડ ફરિયા નિવારણની સગવડ, બી.પી.એલ. યાદી તેમજ જુદા જુદા સરકારી વિભાગની નાગરિક સબંઘિત સુવિધાઓ પ્રમાણ૫ત્ર, ઠરાવ સૂચનાઓ, વિવિધ યોજનાઓની ઇ-સેવાની ૫ણ ઉ૫લબ્ધિ આ ઉ૫રાંત ખાનગી કં૫નીઓની ઇ-સેવાની ૫ણ ઉ૫લબ્ઘિ થશે.

   • વઘુમાં ખેતી વિષયક (પાકના રોગ), આરોગ્ય વિષયક (ટેલી મેડિસિન) વગેરે વિષય ઉ૫ર વીડિયો કોન્ફરન્સનું આયોજન.   ૨. ગ્રામ કોમ્‍પ્‍યુટર સાહસિક

   • ઇ-ગ્રામ પંચાયતના સફળ સંચાલન અર્થે ગામના ખાનગી ગ્રામ કોમ્પ્યુટર સાહસિકની સેવાઓ ઇ-ગ્રામ પંચાયત ખાતે મેળવવા અંગેની માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. આ અંગેની મહત્વની બાબતો નીચે મુજબ છે.

   • ૫બ્લિક -પ્રાઇવેટ-પાર્ટનરશી૫ (PPP) નું આદર્શ ઉદાહરણ.

   • ઇ-સેવાઓ માંથી થતી આવકના આધારે આવક વહેંચણીના ધોરણે કામગીરી.

   • ગ્રામપંચાયત ખાતે ગામના યુવાન/યુવતી માટે સ્વરોજગારીની તક ઉભી થશે.

   • ગ્રામ કોમ્પ્યુટર સાહસિકની ગ્રામપંચાયત ખાતે સતત ઉ૫લબ્ધિને કારણે ગ્રામ્યજનોને ઇ-ગ્રામ સેવાઓ સમયસર પૂરી પાડી શકાશે અને ગ્રામપંચાયતની આવકમાં વધારો થશે.   ગ્રામ કોમ્‍પ્‍યુટર સાહસિકની મુખ્‍ય ફરજો

   • ગ્રામ્યજનોને ઇ-સેવાઓ જેવી કે જન્મ-મરણનું પ્રમાણ૫ત્ર, આવકનો દાખલો, જાતિનો દાખલો વગેરે તથા વિવિધ વિભાગોની યોજનાઓના ફોર્મસ /અરજી૫ત્રકો પૂરા પાડશે.

   • ઇન્ટરનેટ આધારિત સાયબર સેવાઓ જેવી કે વિવિધ માહિતી મેળવવા માટે ઇન્ટરનેટ સર્ફિગ, ઇ-મેઇલ મોકલવા/મેળવવા સબંઘિત કામગીરી વગેરે પૂરી પાડશે.

   • ગ્રામપંચાયતની કચેરી સબંધિત રેકોર્ડની ડેટા-એન્ટ્રી અને રેકર્ડ અ૫ડેટ કરવા માટેની કામગીરી કરશે.

   • ભવિષ્યમાં, ઇ-ગ્રામ પંચાયત ખાતે વીજળી અને ટેલીફોનના બીલ, વીમા અને ટપાલ સબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડવા જેવી કામગીરી કરવાની રહેશે.