પાછળ જુઓ

ઈમર્જન્સી નંબરો

 •  
  • ઈમર્જન્સી નંબરો
  • પોલિસ -
   100
   એમ્બ્યુલન્સ -
   102
   આગ બ્રિગેડ -
   101
   તાત્કાલિક પરિસ્થિતી -
   108
   મહિલા આરોગ્ય -
   181