પાછળ જુઓ

ભાવનગર હોસ્પિટલ યાદી

 •  
  • જિલ્લા પંચાયત ભાવનગર હોસ્પિટલની યાદી
  • હોસ્પિટલનું નામ :
   ફ્રેક્ચર અને ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ગ્રાઉન્ડ ફલોર, હરિદર્શન કોમ્પલેક્ષ, એસ.ટી.. બજરંગદાસ બાપા પેટ્રોલ પંપ, નીલમબાગ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0278-413479

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ઘેલાની સર્જીકલ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ૨૦૨,સંગીવેને કોમ્પલેક્ષ, જેલરોડ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0278-2424896

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ઈસાની સર્જીકલ હોસ્પિટલ અને તબીબી સર્જિકલ આઇસીયુ
   સરનામું :
   શિવ, આરપી સાડી શો રૂમ કોમ્પલેક્ષ, દીવાનપારા રોડ , ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2433481

   હોસ્પિટલનું નામ :
   મેરુ નર્સિંગ હોમ
   સરનામું :
   ૭૫, બી મહિલા વેલફેર સોસાયટી, ચિત્તરંજન ચોક, વિદ્યા નગર , ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0275-2411789 / 2517511

   હોસ્પિટલનું નામ :
   રાધેશ્યામ હોસ્પિટલ પ્રા.લિ.
   સરનામું :
   ૧, મરીન સોસાયટી, જેલ રોડ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2423876

   હોસ્પિટલનું નામ :
   વોકાર્ડ હોસ્પિટલ્સ
   સરનામું :
   ૧૧૩૯, સરપત્તાની રોડ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   00278-6644444

   હોસ્પિટલનું નામ :
   સ્ટલીંગ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ૧૭/૧૮ & ૬૧/૬૫, ઈસકોન મેગા સીટી, આરટીઓ રોડ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-3066600

   હોસ્પિટલનું નામ :
   સર તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ડૉ. એચ.એલ હૈધ્યા રોડ,નજીક જિલ્લા જેલ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2435219

   હોસ્પિટલનું નામ :
   અમર હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   વીર ભદ્ર શોપિંગ સેન્ટર,૧લી માળ, નીલમ બાગ સર્કલ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2429750

   હોસ્પિટલનું નામ :
   મેહતા ર્હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   શ્રીજી કૃપા કોમ્પ્લેક્સ, વિત્થલવાદી સામે પેટ્રોલ પંપ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2251853

   હોસ્પિટલનું નામ :
   અમરદીપ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   એમઆઈજી ૧૧૬, ગઢેચી વડલા બસ સ્ટેશન નજીક, શાસ્ત્રી નગર, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2511681

   હોસ્પિટલનું નામ :
   આનંદ વાટિકા ગ્રુપ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   પરિમલ ચોક, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2563796

   હોસ્પિટલનું નામ :
   અનુશ્રી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   અજય ચેમ્બર્સ, સુખશાંતિ કોમ્પ્લેક્સ નજીક, કલાનાળા, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2510111

   હોસ્પિટલનું નામ :
   બાવીશી મેડિકલ અને સર્જીકલ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   પંચ કુટીર એનેક્સી, સર ટી.હોસ્પિટલની સામે, કાળુભા રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2430711

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ચિરંજીવી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   રાધા એપાર્ટમેંટ, ગુજરાત ટ્રાવેલ્સ નજીક, વાઘવાદી, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2429678

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ક્લિયર વિઝન આઈ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   દીપદર્શન કોમ્પ્લેક્સ, આર.કે ટ્રાવેલ્સ નજીક, વિજયરાજ નગર, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-3013214

   હોસ્પિટલનું નામ :
   દેવ દ્રષ્ટિ આઈ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   શિલ્પગ્રામ કોમ્પ્લેક્સ, સંત કનવરરામ ચોક, કાળા નાળા, કાલિયભીડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0278-2513751

   હોસ્પિટલનું નામ :
   બલાર મેડિકલ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   દર્શન કોમ્પ્લેક્સ, મહાદેવ કોમ્પ્લેક્સની સામે, નીલમબાગ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2430311

   હોસ્પિટલનું નામ :
   દિયા પ્રસૂતિ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   તક્ષશિલા કોમ્પ્લેક્સ, ૧લી માળ, બઁક બરોડાની ઉપર, શાસ્ત્રી બસ સ્ટેશનની સામે, વિજયનગર, ભાવનગર પારા, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364003
   ફોન નં :
   0278-2514409

   હોસ્પિટલનું નામ :
   દૃષ્ટિ રક્ષા આઈ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ૧લી માળ,સૂર્યદીપ કોમ્પ્લેક્સ, કલાનાળા, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2431727

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ઇએનટી કેર હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ભારતી કોમ્પ્લેક્સ, દીવાનપારા રોડ, ભાવનગર પારા, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364003
   ફોન નં :
   0278-2425541

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ઈએસઆઈસી હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   લક્ષ્મી ફ્લૌર મિલ, વિઠ્ઠલવાડી નજીક, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2424664

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ગાબાણી આઈ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ૭૯/૮૦, એમઆઈજી, શાસ્ત્રીનગર રોડ, ગઢેચી વડલા, સરદાર સર્કલની નજીક, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2431399

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ગાંધી હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   પરિમલ નજીક, ન્યુ ફિલ્ટર નજીક, દક્ષિણા બાળમૂર્તિ સામે, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   36400૧
   ફોન નં :
   0278-2439974

   હોસ્પિટલનું નામ :
   હનુમંત હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   નેસવડ, દેવળીયા બાયપાસ, એન એચ ૮ ઈ, મહુવા, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364290
   ફોન નં :
   2844-224444

   હોસ્પિટલનું નામ :
   જયના હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   સૂર્યદીપ કોમ્પ્લેક્સ, કલાનાળા, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-3004290

   હોસ્પિટલનું નામ :
   જોશી ઉરોલોજી અને પ્રસૂતિ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   વિઠ્ઠલવાડીની સામે, નીલમબાગ રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2429877

   હોસ્પિટલનું નામ :
   કહાન હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   મહાદીપ નજીક, કાડા નાકા, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2420120

   હોસ્પિટલનું નામ :
   માં પ્રસૂતિ ગૃહ અને નર્સિંગ હોમ
   સરનામું :
   સંસ્કાર, ૨૦૬૧-બી, સંસ્કાર મંડળની નજીક, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2571571

   હોસ્પિટલનું નામ :
   મધુરમ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   કલાનાળા, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2424946

   હોસ્પિટલનું નામ :
   મૈયાની પ્રસૂતિ ગૃહ
   સરનામું :
   વિઠ્ઠલવાડીની સામે, મહાદેવ કોમ્પ્લેક્સની સામે, નીલમબાગ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-3013165

   હોસ્પિટલનું નામ :
   માલવિયા હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   આદર્શ કોમ્પ્લેક્સની સામે, જેલ રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2426876

   હોસ્પિટલનું નામ :
   મધર પ્રસૂતિ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   સંજીવની કોમ્પ્લેક્સ, ૧લી માળ, જેલ રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2424719

   હોસ્પિટલનું નામ :
   ઓમ શ્રી રામ મંત્ર મંદિર ટ્રસ્ટ
   સરનામું :
   રામનગર, તળાજા રોડ, કાળિયાભીડ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0278-2564191

   હોસ્પિટલનું નામ :
   પારેખ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   દીવાનપારા રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2423882

   હોસ્પિટલનું નામ :
   પટેલ કાર્ડિક કેર હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   આદર્શ કોમ્પ્લેક્સ, નીલમબાગની નજીક, જેલ રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2434043

   હોસ્પિટલનું નામ :
   પટેલ સર્જીકલ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ૧લી માળ,દીપદર્શન, મહાદેવ કોમ્પ્લેક્સની સામે, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2430562

   હોસ્પિટલનું નામ :
   પ્રભાવતી આઈ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   આકાશદીપ કોમ્પ્લેક્સ, ૧લી માળ, બાહુબલી કોમ્પ્લેક્સ નજીક, કલાનાળા, કાલિયાભીડ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0278-2523232

   હોસ્પિટલનું નામ :
   રવિ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   આંજને ફ્લટેસ, જેલ રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2520245

   હોસ્પિટલનું નામ :
   સચપારા હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ૧૦૭/૧૦૮, માધવ જ્યોત બિલ્ડિંગ, કલાનાળા, કાળુભા રોડ, કાલિયભીડ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0278-2429665

   હોસ્પિટલનું નામ :
   સાકાર ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   રાધા મંદિર નજીક, વાઘવાડી રોડ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0278-2426026

   હોસ્પિટલનું નામ :
   સવાણી આઈ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   શિવમ કોમ્પ્લેક્સ, મહાદેવ કોમ્પ્લેક્સની સામે, વિજયનગર, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2521224

   હોસ્પિટલનું નામ :
   શાંતિલાલ એમ શાહ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ડાયમંડ ચોક, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2206151

   હોસ્પિટલનું નામ :
   શાંતિનાથ આઈ હોસ્પિટલ અને લેઝર સેંટર
   સરનામું :
   ૧૯, મની પ્લાજા નજીક, કલાનાળા, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2424365

   હોસ્પિટલનું નામ :
   શ્રી બંજરંગદાસ બાપા આરોગ્ય હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   પાનવાડી ચોક, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2512353

   હોસ્પિટલનું નામ :
   શ્રી ધનવંતરી આયુર્વેદ પંચકર્મ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   અનંત વાડી, જેલ ગ્રાઉંડની નજીક, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   9426463661

   હોસ્પિટલનું નામ :
   સીતારામ જનરલ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   અક્ષરધામ, અકવાડા, ભાવનગર તખતેશ્વર, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364002
   ફોન નં :
   0278-3208589

   હોસ્પિટલનું નામ :
   સૂચક મેડિકલ સેંટર
   સરનામું :
   ૫૪ એ, જલારામ દર્શન, કાળુભા રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2521066

   હોસ્પિટલનું નામ :
   તેજસ આઈ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ૧૦૭, સીટી સેન્ટર કોમ્પ્લેક્સ, કલાનાળા, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2523315

   હોસ્પિટલનું નામ :
   વિ. સી. લોઢવાલા હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   પ્રથિકાશ્રમની નજીક, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2424179

   હોસ્પિટલનું નામ :
   વિશ્રુત ઓર્થોપેથિક અને પ્રસૂતિ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   શાહજાનંદ બિલ્ડિંગ, નીલમબાગ સર્કલની નજીક, દેવબાગ, સરિતા ડેરી રોડ, ભાવનગર એચ.ઓ, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364001
   ફોન નં :
   0278-2431944

   હોસ્પિટલનું નામ :
   બી. બી. દેસાઇ હોસ્પિટલ
   સરનામું :
   ગારિયાધાર, ભાવનગર.
   પિનકોડ નં :
   364505
   ફોન નં :
   02843-252201