પાછળ જુઓ
 •  
  • જિલ્લા પંચાયત ભાવનગરના પદાધિકારીશ્રીઓ
  • પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી સંજયસિંહ અજીતસિંહ સરવૈયા
   હોદ્દો :
   પ્રમુખશ્રી અને ચેરમેનશ્રી અપીલ સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, 'વિકાસ બંગલો', સેન્ટ્રલ સોલ્ટ પાછળ, વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9824129293

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી બાવચંદભાઈ હરખાભાઇ લીંબાણી
   હોદ્દો :
   ઉપપ્રમુખશ્રી
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, મુ.સણોસરા,તા.શિહોર જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9427233458

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી ગોવિંદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ મોરડીયા
   હોદ્દો :
   ચેરમેનશ્રી, કારોબાર સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, મુ.ગારીયાધાર, જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9426468039

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી નીતાબેન બાબુભાઇ રાઠોડ
   હોદ્દો :
   ચેરમેનશ્રી, જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, મુ.નર્મદ, પો.સનેસ, જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9879606863

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી ભાણજીભાઈ જીવાભાઇ સોસા
   હોદ્દો :
   ચેરમેનશ્રી, જિલ્લા સામાજિક ન્યાય સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, મુ.માખણીયા, તા.તળાજા, જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9409516559

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી ભાનુભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચૌહાણ
   હોદ્દો :
   ચેરમેનશ્રી, જાહેર આરોગ્ય સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, મુ.વીરપુર(પા), તા.પાલીતાણા, જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9898166767

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી પ્રહલાદસિંહ બહાદુરસિંહ ગોહિલ
   હોદ્દો :
   ચેરમેનશ્રી, જાહેર બાંધકામ સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર,માધવદર્શન શોપ નં.૪, વાઘાવાડી રોડ, જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   982525944

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી જાગાભાઈ ઉકાભાઈ બારૈયા
   હોદ્દો :
   ચેરમેનશ્રી, સિંચાઇ ઉત્પાદન, સહકાર સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, મુ.બગદાણા, તા.મહુવા, જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9898828909

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી હીરાબેન રાઘવજીભાઈ અવૈયા
   હોદ્દો :
   ચેરમેનશ્રી, મહિલા બાળ વિકાસ યુવા પ્રવૃત્તિ સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, મુ.રતનપર(ગા), તા.વલ્લભીપુર, જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9898003895

   પદાધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી રમેશભાઈ ભવાનભાઈ કાકલોતર
   હોદ્દો :
   ચેરમેનશ્રી, ૨૦ મુદ્દા કાયર્ક્રમ અમલીકરણ સમિતિ
   પદાધિકારીશ્રીનું સરનામુ :
   જિ.પં.ભાવનગર, મુ.મહુવા, પ્લોટ નં.૩, વી.ટી.નગર, જિ. ભાવનગર.
   મોબાઇલ નં :
   9924883010