પાછળ જુઓ
 •  
  • ભાવનગર જિલ્લાના તાલુકા પંચાયત પ્રમુખશ્રીઓ
  • પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી ભોળાભાઈ એન.કંટારિયા
   તાલુકો :
   ભાવનગર
   ઓફિસ નં :
   0278-2421867
   મોબાઇલ નં :
   9737937905

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી જીજ્ઞાબા એમ.ગોહિલ
   તાલુકો :
   ધોધા
   ઓફિસ નં :
   0278-2882120
   મોબાઇલ નં :
   9913596360

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી મધુબેન વાલજીભાઈ મકવાણા
   તાલુકો :
   તળાજા
   ઓફિસ નં :
   02742-222063
   મોબાઇલ નં :
   9925943657

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી વિજુબેન વેલાભાઈ બારૈયા
   તાલુકો :
   મહુવા
   ઓફિસ નં :
   -
   મોબાઇલ નં :
   9714145637

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી મુકેશભાઇ એન.રાઠોડ
   તાલુકો :
   ગારીયાધાર
   ઓફિસ નં :
   02843-253934
   મોબાઇલ નં :
   9979326556

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રીમતી ઈલાબા જયદેવસિંહ ગોહિલ
   તાલુકો :
   શિહોર
   ઓફિસ નં :
   02846-222729
   મોબાઇલ નં :
   9925171171

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી કાનજીભાઇ દેવજીભાઇ વાઘેલા
   તાલુકો :
   વલ્લભીપુર
   ઓફિસ નં :
   02841-222196
   મોબાઇલ નં :
   9904641195

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી શારદાબેન પ્રેમજીભાઈ વાઢેર
   તાલુકો :
   પાલીતાણા
   ઓફિસ નં :
   02848-251232
   મોબાઇલ નં :
   9909445797

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી કરણસિંહ જોરાવરસિંહ ગોહિલ
   તાલુકો :
   ઉમરાળા
   ઓફિસ નં :
   02843-235223
   મોબાઇલ નં :
   9099544464

   પ્રમુખશ્રીનું નામ :
   શ્રી પ્રભાબેન અરવિંદભાઇ રાદડીયા
   તાલુકો :
   જેસર
   ઓફિસ નં :
   02845-281700
   મોબાઇલ નં :
   9727429130