પાછળ જુઓ

સમરસ ગ્રામ યોજના

 •  
  • સમરસ ગામ યોજના

  • રાજયની ચૂંટણીઓમાં ૫ક્ષ અને પ્રતિક હોય છે ૫રંતુ ગ્રામપંચાયતની ચૂંટણીમાં ૫ક્ષનું આવું કોઇ પ્રતિક હોતું નથી. તેની પાછળ મહત્‍વનાં કારણો રહેલાં છે. આર્ય સંસ્‍કૃતિની એ આગવી ૫રં૫રા રહી છે, ગામનું મૂળ અસ્‍િતત્‍વ, એનું અસલ૫ણું, એના પ્રસંગો, રૂઢ‍િઓ વગેરે જળવાઇ રહ્યાં છે. ગામની વિવિધ કોમો- જ્ઞાતિઓ વાર તહેવારે થતાં ઉત્‍સવોમાં ભાગ લે છે અને કૌટુંબિક ભાવના જાળવી રહ્યા છે. એમની આ વિશિષ્‍ટતા છિન્નભિન્ન ન થાય એ માટે પંચાયત ધારો ઘડનારાઓએ આ૫ણી આ પાયાની ચૂંટણીમાં ૫ક્ષીય ધોરણ રાખ્‍યું નથી.

   • દેશની માટી,દેશના જળ, દેશની હવા, દેશના ફળ.

   • સરસ બને, પ્રભુ સરસ બને.

   • દેશના ઘર અને દેશના ઘાટ, દેશના વન અને દેશની વાટ

   • સરળ બને, પ્રભુ સરળ બને.

   • આ રકમનો મેચીંગ ગ્રાન્ટ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

   • અત્યારસુધીમાં ૬ તબક્કામાં કુલ ૩૮૭૯ ગ્રામ પંચાયતો સમરસ બનેલ છે.

   • પ્રોત્સાહક અનુદાન પેટે રૂ. ૨૪૦૫.૫૨ લાખની માતબર રકમ સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.