પાછળ જુઓ

તીર્થ ગ્રામ યોજના

 •  
  • યોજનાની સિદ્ધિ

  • આ યોજના હેઠળ અત્‍યાર સુધી નીચેની વિગતે રાજ્યના જીલ્‍લાઓમાં તીર્થગામો જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

   જાહેર કરવામાં આવેલ તીર્થગામોની સંખ્‍યા
   ૨૦૦૪-૦૫ ૨૦૦૫-૦૬ કુલ
   ૧૫
   ૦૦
   ૧૫


   નોંધઃ-

   આ યોજનામાં લક્ષ્‍યાંક નિર્ધારિત નથી. છેલ્‍લા પાંચ વર્ષની ગુનારહિત પરિસ્‍થિતિ વિગેરેની ખરાઇ કરી સબંધિત ગ્રામપંચાયતને પુરસ્‍કાર આપવાનું ધોરણ છે.