પાછળ જુઓ
 •  
  • ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબરો
  • આરોગ્ય -
   18002336441
   ખેતીવાડી -
   1551
   નરેગા -
   18002334567
   એકસેલ કિસાનમિત્ર -
   8002332332
   જિલ્લા પંચાયત ભાવનગરના ફેક્સ નંબરો
   વિકાસ શાખા - 0278-2430295
   આરોગ્ય - 0278-2525671
   ખેતીવાડી શાખા - 0278-2439931
   જિલ્લા પંચાયત ભાવનગરની વેબસાઇટ

   Website:htttp://bhavnagardp.gujarat.gov.in