પાછળ જુઓ
 •  
  • જિલ્લા પંચાયત ભાવનગરના અધિકારીશ્રીઓ
  • અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી આયુષ ઓક આઈ.એ.એસ
   હોદ્દો :
   જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2426810
   મોબાઇલ નં :
   9978406231

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી સી.સી.પટેલ
   હોદ્દો :
   ના.જ.વિ.અધિકારીશ્રી(મહેકમ/મહેસૂલ)
   ઓફિસ નં :
   2433868
   મોબાઇલ નં :
   7567017390

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી સી.ડી. રાઠવા
   હોદ્દો :
   ના.જ.વિ.અધિકારીશ્રી(પંચા/મહેસૂલ)
   ઓફિસ નં :
   2428864
   મોબાઇલ નં :
   7567017325

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી જે.આર.જેબલીયા
   હોદ્દો :
   હિસાબી અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2439806
   મોબાઇલ નં :
   9723673444

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી કે.એમ.ગોહિલ
   હોદ્દો :
   ઈ.ચા.આંતરીક ઓડિટ અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2439951
   મોબાઇલ નં :
   9427560165

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   ડૉ.એચ.એફ.પટેલ
   હોદ્દો :
   મુ.જિ.આ.અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2423665
   મોબાઇલ નં :
   9727779661

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   ડૉ.એ.કે.તાવીયાડ
   હોદ્દો :
   ઈ.ચા.અધિક જિ.આ.અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2428885
   મોબાઇલ નં :
   9727779662

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી એમ.એમ.ચૌહાણ
   હોદ્દો :
   જિલ્લા મેલેરિયા અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2439823
   મોબાઇલ નં :
   9727779690

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   ડૉ.એમ.એન.ભંડેરી
   હોદ્દો :
   આર.સી.એચ.ઓ.
   ઓફિસ નં :
   2423665
   મોબાઇલ નં :
   9727779663

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી બી.પી.બોરીચા
   હોદ્દો :
   ઈ.એમ.ઓ
   ઓફિસ નં :
   2525671
   મોબાઇલ નં :
   9727779777

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી એસ.કે.વસાણી
   હોદ્દો :
   ઈ.ચા.જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   -
   મોબાઇલ નં :
   9327667417

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી એચ.આર.રાવલ
   હોદ્દો :
   કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી સિંચાઇ
   ઓફિસ નં :
   2430155
   મોબાઇલ નં :
   9825285593

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી બી.એલ.મડીયા
   હોદ્દો :
   કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી મા. અને મ.વિભાગ
   ઓફિસ નં :
   2422548
   મોબાઇલ નં :
   9426417856

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી એસ.આર.કોસંબી
   હોદ્દો :
   ઈ.ચા.જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2439931
   મોબાઇલ નં :
   7600530340

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી એચ.એચ.ચૌધરી
   હોદ્દો :
   ઈ.ચા.જિ.પ્રા.શિક્ષણાધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2523582
   મોબાઇલ નં :
   7567803017

   9904600337
   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી કૌમુદીબેન પંડિત
   હોદ્દો :
   ઈ.ચા.પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2519411
   મોબાઇલ નં :

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી ડી.એચ.ભટ્ટ
   હોદ્દો :
   જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2516766
   મોબાઇલ નં :
   9427202752

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી વી.એમ.દેસાઈ
   હોદ્દો :
   હિસાબી અધિકારીશ્રી (શિક્ષણ)
   ઓફિસ નં :
   2523582
   મોબાઇલ નં :
   9825774955

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી રીપલબેન એમ ચૌધરી
   હોદ્દો :
   ચીટનીશશ્રી
   ઓફિસ નં :
   -
   મોબાઇલ નં :
   9428827712

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી સી.એચ.ભટ્ટ
   હોદ્દો :
   વહીવટી અધિકારીશ્રી આરોગ્ય શાખા
   ઓફિસ નં :
   2423665
   મોબાઇલ નં :
   9727779652

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી ડી.ડી.દેસાઈ
   હોદ્દો :
   વહીવટી અધિકારીશ્રી કુંટુંબ કલ્યાણ
   ઓફિસ નં :
   2428885
   મોબાઇલ નં :
   9727775959

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રીમતિ હરીયાળીબેન
   હોદ્દો :
   ડી.ક્યુએ.એમ.ઓ.શ્રી
   ઓફિસ નં :
   -
   મોબાઇલ નં :
   9727779665

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી ડૉ.વી.જોગદીયા
   હોદ્દો :
   ઈ.ચા.જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2439951
   મોબાઇલ નં :
   9925028663

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી સી.એચ.ભટ્ટ
   હોદ્દો :
   મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2439951
   મોબાઇલ નં :
   9727779652

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી સી.કે.સાંખટ
   હોદ્દો :
   મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રી(વો.યુ.)
   ઓફિસ નં :
   2439931
   મોબાઇલ નં :
   9879840176

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   ડૉ.એમ.આર.વ્હોરા
   હોદ્દો :
   નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2524376
   મોબાઇલ નં :
   9825670282

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   ડૉ.આર.જી.માળી
   હોદ્દો :
   મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2524376
   મોબાઇલ નં :
   999883410

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી એસ.ડી.પવાર
   હોદ્દો :
   પી.એ.ટુ પ્રમુખશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2426761
   મોબાઇલ નં :
   9924469173

   અધિકારીશ્રીનું નામ :
   શ્રી તુષાર.કે.ભટ્ટ
   હોદ્દો :
   પી.એ.ડુ.ડી.ઓશ્રી
   ઓફિસ નં :
   2426810
   મોબાઇલ નં :
   9925196262