પાછળ જુઓ

ખેતીવાડી શાખા

 •  
  • શાખાની કામગીરી
  • • જીલ્લાના ગ્રામસેવકોના મહેકમની સધળી કામગીરી.

   • આયોજનના કામોનો અમલ કરવો.

   • ખેતાવાડી ખાતાની વિવિધ યોજનાઓનો અમલ.

   • ખાતર સહાય, બિયારણ સહાય, સાધન સહાય, પાક સંરક્ષણની કામગીરી વગેરે.