પાછળ જુઓ

પશુ પાલન શાખા

 •  
  • શાખાની કામગીરી
  •  

   ભાવનગર પશુપાલન શાખા જિલ્લા પંચાયત,કચેરીનું મુખ્ય કાર્ય જિલ્લામાં આવેલ તમામ પશુઓનાં આરોગ્યની જાળવણી,રોગચાળો અટકાવવા રસીકરણની કામગીરી તથા રોગચાળો થાય ત્યારે લેવાનાં થતાં પગલાં વધારે દૂધ ઉત્પાદન અર્થે કૃત્રિમ બીજદાન,પશુસારવાર,પશુપાલન શિબીરોનું આયોજન કરી પશુપાલકોમાં જાગૃતિ લાવવા જિલ્લાનં અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓ દ્વારા અમલીકરણ કરાવવું.પશુપાલન ખાતાની વિવિધ યોજનાઓનું અમલીકરણ કરાવવું.જિલ્લાનાં નોડલ અધિકારી તરીકે જિલ્લામાં આવેલ તમામ પશુપાલન ખાતાની કચેરી(રાજ્ય સરકાર હસ્તક)ની તથા સર્વોત્તમ ડેરી,શિહોર સાથે સંકલન કરી પશુપાલનને લગતી કામગીરીનું આયોજન કરવું.

   • જીલ્લાના પશુ પંખી અને આરોગ્યની જાળવણી

   • જીલ્લામાં રોગચાળા સમયે રોગનિયંત્રણના પગલા

   • પશુ સારવાર, પશુ રસિકરણ, પશુપાલન ખાતા દ્વારા સોંપાયેલ

   • યોજનાઓનું અમલીકરણ

   • આયોજન મંડળની કામગીરી

   • પશુ ચિકિત્સા અધિકારીઓના મહેકમની કામગીરી

   • પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્દ્રની દેખરેખ અને નિયંત્રણ

   • પશુ તંદુરસ્તી, પશુ મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર આપવા

   • પશુ સંવર્ધન થકી દૂધ ઉત્પાદન વધારવું

   • જીલ્લા પંચાયત પશુપાલન શાખા દ્વારા સંચાલીત પશુ દવાખાના, પ્રાથમીક સારવાર કેન્દ્રની કામગીરી ઉપર દેખરેખ/નિયંત્રણ તાંત્રીક તેમજ વહીવટી માર્ગદર્શનની કામગીરી ક્ષેત્રિય કક્ષાએ ગ્રાન્ટ ફાળવણી