પાછળ જુઓ

આરોગ્ય શાખા

 •  
  • શાખાની કામગીરી

  • • આરોગ્ય શાખાના મહેકમના કર્મચારીઓની નિમણુંક તેમજ નિયંત્રણની કામગીરી

   • આરોગ્ય શાખા હેઠળના વર્ગ-૨ના અધિકારીની કામગીરીનું મુલ્યાંકન તેમજ નિયંત્રણ

   • જાહેર આરોગ્ય અંગેની કામગીરી

   • રાષ્ટ્રિય કાર્યક્રમો અંગેની કામગીરી, દેખરેખ અને નિયંત્રણ

   • પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રોની દેખરેખ અને નિયંત્રણ

   • જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર, જન્મ-મરણ અંગેની કામગીરી

   • પ્રજનન, બાળ આરોગ્ય અને આરોગ્યના કાર્યક્રમોનું નિયમન

   • સગર્ભા માતાઓની કાળજી તેમજ નવજાત શિશુ તથા બાળકોની કાળજી

   • આર. સી. એચ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આઈ. ઈ. સી. સી. કામગીરીનું આયોજન અને અમલીકરણ

   • રોગચાળા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી

   • મેલેરીયા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી

   • કુટુંબ કલ્યાણ, અંધત્વ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ

   • આરોગ્ય તંત્રનું નિયંત્રણ

   • શાળાના બાળકોની આરોગ્યની તપાસણી

   • રસીકરણ કાર્યક્રમ