પાછળ જુઓ

સંકલિત બાળવિકાસ શાખા

 •  
  • શાખાની કામગીરી
  •  

   • સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના હેઠળ ફરજ બજાવતી આંગણવાડી વર્કરોને નામ નિયુકિતથી મુખ્ય સેવિકામાં નિમણૂક આપવા અંગેની કાર્ય પ્રણાલી મુજબ કાર્યવાહી કરવી.

   • શાખાના કર્ચારીઓની મહેકમને લગતી પગાર, ભથ્થા,રજા મંજુરી વગેરેની કામગીરી.

   • ઘટક કક્ષાના બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રીઓની રજા, મુખ્ય સેવિકાઓની નિમણૂક,બદલી તથા ઉચ્ચતર પગાર બાબતની કામગીરી.

   • ધટક કક્ષાએ કામ કરતા અધિકારીશ્રી તથા મુખ્ય સેવિકાની આંગણવાડી વર્કરોની કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવાની કામગીરી.

   • જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને મોકલવાની થતી શાખાની તમામ ફાઇલોની વહીવટી મંજુરીની કામગીરી.

   • યોજનાકીય તમામ કામગીરી તથા દેખરેખ.

   • મહિલા અને બાળ કલ્યાણ અને યુવા પ્રવૃતિની સમિતના સચિવ તરીકેની કામગીરી સબલા યોજનાની જિલ્લા કક્ષાએ દેખરેખની કામગીરી.

   • સબલા યોજનાની જિલ્લા કક્ષાએ દેખરેખની કામગીરી.

   નાણાંકીયઃ

   (૧) શાખા માટે સત્તા મર્યાદા સુધી પરચુણ ખરીદી,યોજનાકીય ગ્રાન્ટ, બજેટ તથા તેની ફાળવણી.