પાછળ જુઓ

ગેલેરી

 •  
  • ગ્રામસભા
  • રુવા ગ્રામસભા તા. ૨૬/૧૨/૨૦૦૮

   રુવા ગ્રામસભા તા. ૨૬/૧૨/૨૦૦૮

   ખાખરિયા તાલુકો સિહોર ગ્રામસભા તા. ૨૬/૧૨/૨૦૦૮

   ખાખરિયા તાલુકો સિહોર ગ્રામસભા તા. ૨૬/૧૨/૨૦૦૮

   સિહોર તાલુકાના મોટા સુરકા ગામે તા. ૨૪/૧૨/૨૦૦૮ ના રોજ યોજાયેલ ગ્રામસભા

   સિહોર તાલુકાના મોટા સુરકા ગામે તા. ૨૪/૧૨/૨૦૦૮ ના રોજ યોજાયેલ ગ્રામસભા