પાછળ જુઓ

સમાજ કલ્યાણ શાખા

 •  
  • શાખાની કામગીરી
  • સમાજકલ્યાણ શાખા મારફત સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળ ચાલતી યોજનાઓ પૈકી નીચે મુજબની અનુ.જાતિને લગતી યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે.

   • જાતિના દાખલા તથા ફ્રીશીપ કાર્ડ કાઢી આપવાની કામગીરી

   • શિષ્યવૃતિ આપવાની યોજનાની કામગીરી

   • તબીબી સહાય યોજનાની કામગીરી

   • ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર મકાન સહાય યોજનાની કામગીરી

   • અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજનાની કામગીરી

   • કુંવરબાઇનું મામેરૂ સહાય યોજનાની કામગીરી

   • સરસ્વતી સાધના સાયકલ સહાય યોજનાની કામગીરી

   • છાત્રાલય યોજનાની કામગીરી

   • બાલવાડી યોજનાની કામગીરી

   • શૈક્ષણિક શિબિર યોજવાની કામગીરી